Působíme v okresech:

Údržba stromové zeleně Havířov

Údržba stromové zeleně spočívá v odstranění nežádoucích stromů, ořezu a ošetření ponechaných dřevin.

Kácení stromů

Provádíme kácení stromů ve ztížených podmínkách tzn. v blízkosti zástavby, inženýrských sítí, vedení elektrického napětí podél komunikací apod.

Kácení se provádí z VZ plošiny patřičného dosahu, takto se větve, případně i kmen stromu zakrátí a pád stromu proto neohrozí okolí.

V nepřístupných místech se rizikové kácení provádí pomocí lezecké techniky. Odborně způsobilý stromolezec může tímto způsobem jednotlivé větve spouštět lanem na zem .

Také provádíme přetažení vyhlých stromů proti jejich váze pomocí navijáku za traktorem nebo pomocí ručního kladkostroje.

Součástí sadovnických prací je také odstranění pařezů frézováním pod úroveň přilehlého terénu.

Odborné ořezy stromů

Ořez a ošetření dřevin spočívá v provedení ozdravných zásahů, z cílem prodloužení životnosti stromu, případně zabezpečení stromu proti pádu jeho částí. Ošetření stromů, mimo stromů ovocných se provádí nejlépe v plné vegetaci. Redukční řez ovocných stromů je vhodné provádět na podzim a výchovný řez mladých stromů na jaře.

Součástí ošetření stromů je také zabezpečení dutin kmene a jeho ochrana proti hnilobě.

Ozdravný řez

Spočívá v odstranění pahýlů a suchých větví, odstranění větví poškozených a nevhodně rostlých. Mimo ozdravnou funkci musí tento řez splňovat i estetické požadavky na vzhled dřeviny.

Sesazovací a redukční řez

Používá se k regeneraci nebo tvarování koruny (prosvětlení koruny, redukce koruny, symetrizace koruny).

Výchovný a redukční řez

Provádí se u ovocných stromů (průklest). Přestárlé , rozrostlé nebo poškozené koruny stromů je možno zabezpečit sepnutím kosterních větví stromovým vázáním. Pro vazby stromů se používají speciálně určené vazací prostředky nepodléhající uv záření s patřičnou nosností. Dle potřeby jsou instalovány vazby statické (pevné) nebo vazby dynamické (zabezpečující).

Těžba stromů

Součástí nabídky firmy je také provádění lesních dřevorubeckých prací tzn. těžby stromů, probírky a prořezávky porostů, včetně transportu dřevní hmoty na odvozní místo.

Provádíme plošné odstranění náletových dřevin výřezem, s úklidem a likvidaci klestí. Tyto práce je možno provézt také chemicky.

Větve stromů je možno rozdrtit seštěpkováním. Štěpkovat větve je možno do průměru 12 cm a získaná štěpka má vhodnou konzistenci pro mulčování.

Pro provedení prací je firma vybavena potřebnou vlastní technikou - VZ plošina, štěpkovač, pařezová fréza, traktor s lesnickým navijákem, nakladač,nákladní auto na přepravu větví a nákladní auto s hydraulickou rukou na přepravu kmenů.

Kosení

Provádíme veškeré kosení travních porostů pomocí patřičné mechanizace.

K údržbě veřejné zeleně a zeleně v zahradách se používají samochodné sekačky se sběrem s šířkou záběru 1 metr. Dále ručně vedené sekačky a ruční strunové sekačky na dokosení.

Provádíme mulčování travních porostů na velkých plochách pomocí mulčovače neseného zemědělským traktorem. Tento mulčovač může sesečenou travní hmotu uklidit na hromady. Tyto hromady je možno pomocí nákladního auta z hydraulickou rukou naložit a odvézt na určenou skládku – kompostárnu.

Provádíme sečení nepřístupných ploch pomocí ručních motorových křovinořezů a vyžínačů. Takto je možno odstranit přerostlé travní a ruderální porosty, Takto je možno provádět přípravné práce pro zahájení stavby, obnovu zanedbaných ploch nebo vyžínání vysázených kultur.

Zajišťujeme chemické ošetření pozemků. Takto lze odstranit veškerý travní a keřový porost. K chemickému ošetření se používají schválené chemické přípravky jako například Roundup. Tyto chemické látky se dají použít v době vegetace. Jsou nataženy zelenou listovou plochou do kořenové soustavy , a ta následně uvadne. Tyto uvadlé rostliny se dají odstranit mechanicky. Použitá chemická látka nezanechává v půdě nežádoucí látky, neboť působí pouze na biologicky aktivní rostliny. Po provedeném zásahu je možno pozemek znovu osít trávním semenem nebo vysázet dřeviny.,

K údržbě travních porostů používáme traktorové sekačky se záběrem 1 metr, ručně vedené sekačky se záběrem 0,6 metru, vyžínače a křovinořezy, traktorem nesený mulčovač se záběrem 2 mm, nákladní auto s hydraulickou rukou na přepravu travní hmoty. Na chemické ošetření se používají motorové rosiče a ruční rozprašovače.

Výsadba stromů

Provádíme sázení veškerých druhů stromů, včetně stromů velkých velikostí s velkými zemními baly. Práce provádějí odborně způsobilí pracovníci. Vzhledem k víc jak 20 leté činnosti firmy můžem zaručit kvalitu provedených prací.